Podmienky používania

Vlastníkom tejto webovej stránky je spoločnosť Wavemaker Global Ltd (ďalej len “Wavemaker”).

Prístup k tejto stránke a jej používanie, ako aj informácie, ktoré táto stránka obsahuje, sa výlučne riadia týmito obchodnými podmienkami a pravidlami ochrany súkromia uvedenými nižšie. Na túto stránku sa nevzťahujú žiadne iné podmienky a ak si neželáte byť nimi viazaný, opustite prosím túto stránku hneď teraz. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto stránky, kontaktujte nás na: info.global@wmglobal.com

Stránka spoločnosti Wavemaker bola zostavená v súlade s anglickým právom a je spravovaná v Anglicku. Všetky návštevy tejto stránky a akékoľvek spory súvisiace s ňou sa riadia anglickým právom.

Akékoľvek kopírovanie, reprodukcia, úprava alebo sťahovanie tejto stránky alebo akýchkoľvek jej častí je zakázané a obzvlášť nič na tejto stránke nesmie byť reprodukované na použitie v akejkoľvek publikácii alebo distribuované na akýkoľvek účel bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Wavemaker.

V prípade, že je táto stránka prepojená hypertextom s inou stránkou prevádzkovanou treťou stranou, nepreberáme žiadnu zodpovednosť ani záväzky vznikajúce v súvislosti s obsahom takejto stránky a prítomnosť takéhoto prepojenia sa nepovažuje za odporúčanie tejto stránky spoločnosťou Wavemaker.

Všetky ochranné známky, grafika, logá, texty a dizajn použité na tejto stránke patria spoločnosti Wavemaker alebo našim poskytovateľom licencií. Všetky práva súvisiace s týmito ochrannými známkami, logami, autorskými právami, know-how a ďalšími právami duševného vlastníctva sú vyhradené pre spoločnosť Wavemaker alebo pre jej poskytovateľov licencií.

Akékoľvek informácie na tejto stránke sú aktuálne v čase ich umiestnenia, ale podliehajú následným zmenám bez upozornenia. Používanie stránky po zmene sa považuje za prijatie tejto zmeny .

Akékoľvek informácie alebo rady uvedené na tejto stránke sú určené iba na usmernenie a nemajú byť chápané ako vyhlásenia alebo prezentácia faktov. Aj keď sme urobili všetky primerané opatrenia a venovali patričnú starostlivosť pri zostavovaní tejto stránky, neposkytujeme žiadne vyjadrenia alebo záruky akéhokoľvek druhu (výslovné alebo implicitné), pokiaľ ide o správnosť alebo obsah poskytnutých informácií, a vlastníci tejto stránky nepreberajú žiadnu zodpovednosť za prípadné evidentné chyby. Spoločnosť Wavemaker nezaručuje, že používanie tejto stránky bude neprerušované alebo bezchybné.

Používanie tejto stránky a materiálov obsiahnutých v nej sa vykonáva na vlastné riziko. Spoločnosť Wavemaker nenesie žiadnu zodpovednosť za straty alebo škody, či už priame alebo nepriame, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku používania tejto stránky alebo vášho spoľahnutia sa na obsah tejto stránky vrátane, ale nie výlučne, zlyhania systému, oneskorenia alebo prerušenia prístupu, počítačových vírusov, porušenia bezpečnosti alebo neoprávneného použitia systému v dôsledku “hackovania”.

Táto stránka je sprístupnená na základe toho, že spoločnosť Wavemaker vylučuje, v maximálnej možnej miere povolenej zákonom, akúkoľvek zodpovednosť za stratu alebo škodu vyplývajúcu z používania tejto stránky alebo v súvislosti s jej používaním alebo zo spoľahnutia sa na jej obsah.

Pre informácie o odmietnutí zodpovednosti týkajúcej sa komentárov si prosím prečítajte “Odmietnutie zodpovednosti za komentáre“ nižšie. Informácie o ochrane súkromia nájdete v časti Ochrana súkromia.

Odmietnutie zodpovednosti za komentáre

Poznámka: Komentáre odoslané na adresu wavemakerglobal.com sa uverejnia automaticky a budú obsahovať aj používateľské meno. Komentáre môžu byť použité v iných častiach stránky na základe uváženia redakcie. Komentáre sú obmedzené na max. 500 slov.

Spoločnosť Wavemaker si vyhradzuje právo upraviť a / alebo odstrániť akékoľvek komentáre podľa vlastného uváženia, ktoré:

  • Majú urážlivý alebo osobný charakter
  • Sú rasistické, sexistické, homofóbne, sexuálne explicitné, urážlivé alebo inak nežiaduce
  • Obsahujú nadávky alebo vyjadrovanie, ktoré by mohlo byť urážlivé
  • Porušujú zákon, ospravedlňujú alebo podporujú nezákonnú činnosť. Patrí sem porušenie autorských práv, ohováranie a pohŕdanie súdom
  • Propagujú produkty a služby za účelom zisku
  • Sú vnímané ako napodobňujúce niekoho iného
  • Sú opakovane pridávané (známe ako “spam”)
  • Obsahujú kontaktné údaje ako sú telefónne čísla, poštové alebo e-mailové adresy

Komentáre môžu byť použité v tlačovom vydaní podľa uváženia redakcie. Komentáre sú obmedzené na max. 500 slov.

Právne zodpovedáte za obsah vašich komentárov, ktoré odošlete na túto stránku. Odoslaním komentára na túto webovú stránku zaručujete, že nie sme zodpovední a neručíme za obsah, ktorý ste zaslali a súhlasíte s tým, že nás odškodníte za akékoľvek nároky a záväzky (vrátane právnych poplatkov), ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku vašich komentárov odoslaných na túto stránku.