PODMIENKY A INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV – UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE

WAVEMAKER Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 722 908  (ďalej len “WAVEMAKER Slovakia s.r.o.“ alebo „prevádzkovateľ“)  ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“ZOOÚ“).

Podľa vzťahu s prevádzkovateľom sú v tabuľke nižšie uvedené účely spracovania osobných údajov (ďalej len ““) z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracovanie, kategórie spracúvaných OÚ ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto OÚ spracovávať.

Prevádzkovateľ týmto ďalej poskytuje dotknutým osobám za účelom zabezpečenia vybratia zamestnanca informácie podľa príslušných ustanovení GDPR a s ohľadom na ZOOÚ:

Dotknuté osoby Účel spracúvania OÚ Právny základ spracúvania OÚ Doba spracúvania Príjemcovia
Uchádzači o zamestnanie (tj. osoby, ktoré prejavili záujem stať sa zamestnancom prevádzkovateľa na základe výberového konania organizovaného prevádzkovateľom ako potenciálnym zamestnávateľom pre konkrétnu pracovnú pozíciu)

Úspešní uchádzači o zamestnanie

(tj. vybraní uchádzači o zamestnanie ktorými sa rozumejú osoby, ktoré prejavili záujem stať sa zamestnancom prevádzkovateľa na základe výberového konania organizovaného prevádzkovateľom ako potenciálnym zamestnávateľom
pre konkrétnu pozíciu a ktoré boli vo výberovom konaní úspešné)

PERSONÁLNA AGENDA – UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE

Účelom spracúvania osobných údajov je nájdenie zamestnanca prostredníctvom výberového procesu. Prevádzkovateľ zverejňuje ponuky na pracovných portáloch, svojom webovom sídle, v rámci interného procesu, prípadne oslovuje ľudí, ktorých mu niekto odporučil, alebo ktorých si nájde na sociálnych sieťach napr. LinkedIn.

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – ZMLUVNÉ A PREDZMLUVNÉ VZŤAHY – nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,  ktorej zmluvnou stranou má byť dotknutá osoba

 

zároveň spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcej zo zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Spracovanie OSOBITNEJ KATEGÓRIE OÚ v prípade úspešných uchádzačov o zamestnanie a ich blízkych osôb je podľa  čl. 9 ods. 2 písm. b) Nariadenia NEVYHNUTNÉ NA ÚČELY PLNENIA POVINNOSTÍ a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby V OBLASTI PRACOVNÉHO PRÁVA a práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany

Počas trvania výberového konania a najneskôr do 6 mesiacov odo dňa skončenia výberového konania subjekty, ktorým poskytnutie OÚ vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona; spoločnosti prevádzkujúce webovú inzerciu o voľných pracovných pozíciách napr. Profesia, Pretlak; spoločnosť Profesia a jej subdodávatelia zabezpečujú správu systému uchádzačov o zamestnanie – MARK; personálne agentúry zabezpečujúce výber zamestnancov; odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť GroupM Slovakia, s. r. o. ktorá zabezpečuje back-office služby (personálny, finančný a operatívny manažment, účtovníctvo, plánovanie, controlling a reporting
zamestnanci, externé spolupracujúce osoby, zmluvní partneri, štatutárne orgány a ďalšie osoby uvedené v korešpondencii SPRÁVA REGISTRATÚRY, EVIDENCIA PRIJATEJ A ODOSLANEJ POŠTY čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 395/2002 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov V prípade bežnej korešpondencie 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bol záznam o komunikácii vytvorený; a

v prípade dôležitej korešpondencie – 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú)

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ  na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť GroupM Slovakia, s. r. o. ktorá zabezpečuje back-office služby (personálny, finančný a operatívny manažment, účtovníctvo, plánovanie, controlling a reporting
fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých osôb ŽIADOSTI DOTKNUTEJ OSOBY čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie ZÁKONNEJ POVINNOSTI prevádzkovateľa vyplývajúcej z Nariadenia a zo zákona č. 18/2018 Z. z. 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ  na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť GroupM Slovakia, s. r. o. ktorá zabezpečuje back-office služby (personálny, finančný a operatívny manažment, účtovníctvo, plánovanie, controlling a reporting
Fyzické osoby v postavení účastníka občianskeho súdneho konania (navrhovateľ/žalobca alebo odporca/žalovaný), svedka v konaní pred súdom podľa občianskeho súdneho poriadku alebo  v konaní pred rozhodcovským súdom, dlžníka resp. úpadcu v konkurznom resp. reštrukturalizačnom konaní, povinného v exekučnom konaní, Fyzické osoby v postavení obžalovaného, svedka, poškodeného v trestnom konaní, zamestnanci AGENDA VYBAVOVANIA SÚDNYCH SPOROV, EXEKÚCIÍ, VYMÁHANIE POHĽADÁVOK čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, zákon č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok, zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 10 rokov po právoplatnom skočení príslušného konania subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ  na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť GroupM Slovakia, s. r. o. ktorá zabezpečuje back-office služby (personálny, finančný a operatívny manažment, účtovníctvo, plánovanie, controlling a reporting

Prevádzkovateľ nesprístupňuje OÚ žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracovávania OÚ. Prevádzkovateľ priamo neuskutočňuje prenos OÚ do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru). Prevádzkovateľ využíva v prípade výberového procesu ako sprostredkovateľa poskytovateľa pracovného portálu spoločnosť Profesia, s ktorou má uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu. Sprostredkovateľ Profesia má subdodávateľov, kde jedným z nich je aj spoločnosť Functional Software Inc. (Sentry) 132 Hawthorne Street, San Francisco, California 94107, USA, s ktorou má uzatvorenú zmluva v súlade s rozhodnutím Európskej komisie zo 7. júna 2021 o štandardných zmluvných doložkách pre prenos osobných údajov spracovateľom usadeným v tretích krajinách podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES, a to z dôvodu existencie rozsudku Súdneho dvora EU (veľká komora) zo 16. júla 2020 vo veci C 311/18). Viac nájdete na https://www.profesia.sk/ochrana-osobnych-udajov. Prevádzkovateľ nespracúva OÚ pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracovanie OÚ zmluva, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie OÚ zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností prevádzkovateľa, ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ získava OÚ v prvom rade od dotknutých osôb. Prevádzkovateľ môže získavať OÚ od svojich zamestnancov, ktorí odporučili uchádzača o zamestnanie resp. iného uchádzača v rozsahu jeho identifikačných údajov, prípadne iných skutočne nevyhnutných údajov súvisiacich s výberovým konaním a odporúčaním kandidáta. Prevádzkovateľ môže získavať OÚ taktiež z verejných prístupných zdrojov ako napr. Linkedln a registrov, alebo od tretích osôb, a to predovšetkým v súvislosti s výberovým konaním. V prípade, ak budú prevádzkovateľovi poskytnuté OÚ od inej ako priamo od dotknutej osoby, poskytnutím týchto OÚ ich poskytovateľ potvrdzuje, že od dotknutej osoby, ktorej údaje prevádzkovateľovi poskytuje, disponuje súhlasom so spracovaním jej OÚ v zmysle týchto podmienok podľa ust. § 78 ods. 6 ZOOÚ.

V prípade, ak by bol pre spracovanie niektorých OÚ právnym základom zákon, poskytnutie týchto OÚ je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto OÚ, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností prevádzkovateľa, ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

V súvislosti so spracovávaním OÚ má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:

1. na základe žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú jej OÚ, za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých OÚ;

2. na základe žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa opravu nesprávnych alebo neaktuálnych OÚ, resp. doplnenie neúplných OÚ;

3. na základe žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa vymazanie/likvidáciu OÚ ak:

  • OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  • v prípadoch, kedy boli OÚ spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním OÚ bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie OÚ alebo iná zákonná výnimka;
  • ak dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;
  • OÚ sú spracúvané nezákonne;
  • na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť OÚ vymazané,;

4. na základe žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania OÚ ak:

  • dotknutá osoba namieta správnosť OÚ, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť OÚ;
  • spracúvanie OÚ je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie OÚ a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  • prevádzkovateľ už nepotrebuje OÚ na účel spracúvania OÚ, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;

5. na základe žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré prevádzkovateľovi poskytla, a ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami má zároveň aj právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi;

6. v prípade, ak dochádza k spracúvaniu OÚ na právnom základe, ktorým je súhlas, tak má právo tento súhlas odvolať;

7. z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu OÚ, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané buď (A) z dôvodu nevyhnutnosti splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo (B) na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa na spracúvaní OÚ, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch (v prípadoch pokiaľ by prevádzkovateľ vykonával na základe automatizovaného rozhodovania profilovanie);

8. podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

 

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u zodpovednej osoby zodpovedna.osoba@groupm.com alebo formou doporučeného listu doručeného prevádzkovateľovi, alebo osobne u zodpovednej osoby. Do predmetu e‑mailu aj listu je potrebné uviesť: “OSOBNÉ ÚDAJE – Uchádzači o zamestnanie“.

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), prevádzkovateľ má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp. na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na prevádzkovateľa a to u zodpovednej osoby na adrese zodpovedna.osoba@groupm.com. Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/.

Aktualizované dňa 02.01.2022